Nieuws

Privacy statement Smart Communication

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)* van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
*De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Door de nieuwe verordening komt een grote verantwoordelijkheid in het kader van de bescherming van de privacyregels bij de ondernemers te liggen. Als full service offline en online communicatiebureau moeten wij hier ook aan voldoen. Ook stellen wij onze klanten op de hoogte die onze diensten hebben afgenomen waarbij persoonsgegevens gebruikt worden. Met een aantal klanten is een verwerkingsovereenkomst nodig om de verantwoordelijkheden naar elkaar uit te spreken en vast te leggen. Het gaat dan vooral om gegevens die wij rechtmatig van onze klanten hebben verkregen voor bijvoorbeeld het verzenden van nieuwsbrieven of het organiseren van evenementen en het aanleggen van adresbestanden. Om daar zeker van te zijn, gaat er een bericht uit om aan te geven of wij, in naam van de opdrachtgever, die persoonsgegevens nog mogen gebruiken.  Hiermee voldoen wij aan een van de 6 grondslagen van de AVG en leveren wij een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. 

Kort weergegeven zijn dit de grondslagen: 
1. Toestemming van betrokken persoon
2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld bij betalingen)
4. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag
5. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen
6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen

 

Verantwoordelijk in gegevensverwerking
Smart Communication streeft er naar dat persoonlijke gegevens volgens de AVG (Algemene verordeing gegevensbescherming) zorgvuldig behandeld en beveiligd zijn. Smart Communication houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet AVG en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Smart Communication, Marlie Dix (eigenaar), kantooradres: Bergerstraat 2, 6226 NA  MAASTRICHT.

 

Verwerking van persoonsgegevens
Smart Communication legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer een klant bij ons een opdracht neerlegt, informatie opvraagt, werkzaamheden laat uitvoeren waarbij persoonsgegevens nodig zijn (zoals bij het verzenden van nieuwsbrieven), of anderszins contact heeft met ons bureau. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, transactiegegevens of gegevens die door de wetgeving worden vereist. Smart Communication gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van gemaakte overeenkomsten, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en boekhouding. Ook in berichten op de website wordt de AVG wet nauwkeurig gevolgd. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Foto’s die op onze website en de websites van onze klanten staan, zijn vrij van rechten, door een professioneel fotograaf gemaakt of tegen betaling gekocht bij een online bedrijf voor stockfoto’s. Indien de foto niet door een professional is gemaakt en een derde (persoon) heeft bezwaar, ligt de verantwoordelijkheid bij de fotograaf. Er moet toestemming zijn gegeven. 

 

E-mailadres
E-mailadressen en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om onderling te communiceren over de te leveren diensten, het versturen van facturen en om onze klant te informeren over relevante informatie over ons bedrijf. Voor het versturen van nieuwsbrieven voor onze klanten is een gedegen mailinglist opgesteld op basis van aanmelding. Er worden geen bedrijven of namen aan toegevoegd zonder medeweten van de persoon of bedrijf in kwestie.  

 

Afmelden nieuwsbrief
Als de klant een nieuwsbrief van een van onze klanten ontvangt,  maar hier geen prijs meer op stelt, dan heeft de abonnee de mogelijkheid zich af te melden via de ‘unsubscribe’ link in de nieuwsbrief. De abonnee wordt dan direct uit ons mailingbestand verwijderd. Wij houden geen e-mailadressen achter de hand voor andere uitingen of aanbeveling van onze diensten.

 

Transparant en duidelijk
Smart Communication is transparant en duidelijk in het bewaren van persoonsgegevens. Indien de klant of de klant van onze klant zijn eigen gegevens wilt inzien, c.q. wilt wijzigen, dan is dat altijd mogelijk. Per mail kan een verzoek gedaan worden om inzage in die specifieke persoonsgegevens. Mocht de informatie onjuist zijn, dan zullen wij de informatie direct aanpassen. Wil de klant volledig uit de gegevensbestanden worden verwijderd, dan is een mail naar info@communicatesmart.nl voldoende. 

 

Wijzigingen
Smart Communication behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. 

 

Klacht

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meer informatie over de privacywetgeving: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Author


Avatar

Marlie Dix

“Iedere dag biedt nieuwe kansen om met geluk en succes te sjansen!”